Pitanja i odgovori

Home Pitanja i odgovori

NAZIV PROJEKTA: „SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VELIKA GORICA“
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 595.225.156,00 kuna
EU UDIO U SUFINANCIRANJU PROJEKTA: 398.082.000,00 kuna
TRAJANJE PROJEKTA: 11/2019 -11/2022

 

O PROJEKTU


 1.Koja područja obuhvaća područje aglomeracije Velika Gorica ?

Područje aglomeracije Velike Gorice obuhvaća tri cjeline:

A.1 Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje šireg i užeg područja Velike Gorice (naselja Velika Gorica, Lukavec, Velika Mlaka)

A.2 Dogradnja sustava odvodnje za područje oko budućeg crpilišta Črnkovec (naselja Kobilić, Bapča, Drenje Šćitarjevsko, Ščitarjevo, Črnkovec, Lekneno, Trnje, Obrezina, Novaki Šćitarjevski, Sasi, Selnica, Mala Kosnica, Velika Kosnica, Petina)

A.3. Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje za područje Donjeg Turopolja (naselja Buševec, Mraclin, Ogulinec, Okuje, Gornje Podotočje, Kuče, Turopolje, Rakitovec, Vukovina, Staro Čiče)

2. Koji je cilj projekta „ Aglomeracija Velika Gorica“ ?

Projektom „Aglomeracija Velika Gorica“ će se za potrebe građana Grada Velike Gorice dograditi i rekonstruirati sustav javne odvodnje otpadnih voda te rekonstruirati i dograditi Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s adekvatnim III. stupnjem pročišćavanja, a sve u svrhu sprječavanja onečišćenja tla i voda što doprinosi podizanju ukupne razine sigurnosti i kvalitete života građana na području aglomeracije Velika Gorica.

 

PRIKLJUČENJE NA SUSTAV JAVNE ODVODNJE


3. Da li građani priključenje na javnu mrežu odvodnje otpadnih voda (kanalizacijski priključak) na cjelinama A.1, A.2 i A.3 trebaju platiti ?

 Izvođenje svih priključaka na javnu mrežu odvodnje otpadnih voda (u daljem tekstu: kanalizacijski priključak) na cjelinama A.1, A.2 i A.3 je u potpunosti sufinancirano putem projekta „Aglomeracija Velika Gorica“ odnosno isti se izvode bez plaćanja novčane naknade i potpuno su besplatni za vlasnika odnosno zakonitog posjednika ako se priključuje u fazi izgradnje sustava javne odvodnje.

4. Koje troškove uključuje izvođenje priključka na javnu mrežu odvodnje otpadnih voda (kanalizacijski priključak) ?

Izvođenje kanalizacijskog priključka uključuje: troškove radova na izvedbi priključka – građevinski i montažni radovi, uključujući sabirno okno te troškove sanacije prometnice.

Troškove radova na internom dijelu instalacije snosi vlasnik odnosno zakoniti posjednik.

5. Mogu li građani nakon završetka radova i uređenja prometnica u sklopu projekta „Aglomeracije Velika Gorica“ prijaviti na priključenje svoje građevina na sustav javne odvodnje?

 Po završetku radova i uređenja prometnica u sklopu projekta „Aglomeracije Velika Gorica“ neće biti dozvoljeni ponovni zahvati na rekonstruiranoj prometnici najmanje 3 godine računajući od dana asfaltiranja, a sve u skladu sa člankom 30. Odluke o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik Grada Velika Gorica br. 4/2014. – u daljnjem tekstu: Odluka).

Nakon završetka projekta „Aglomeracije Velika Gorica“ zahtjevi za priključenje neće više biti besplatni nego će se naplaćivati prema cijenama utvrđenim u troškovniku.

6. Kako se prijaviti za pokretanje postupka priključenja na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju u sklopu projekta „Aglomeracije Velika Gorica“?

Potrebno je podnijeti Zahtjev za priključenje koji je moguće preuzeti na web stranici „Aglomeracije Velika Gorica“ u izborniku „ZAHTJEV ZA PRIKLJUČAK“ ili osobno na porti t.d. VG Vodoopskrba d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45.

7. Što je potrebno priložiti za pokretanje postupka priključenja na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju u sklopu projekta „Aglomeracije Velika Gorica“?

 1. Izvadak iz zemljišnih knjiga (ne stariji od 6 mjeseci),
 2. Kopija katastarskog plana (ne starija od 6 mjeseci),
 3. Uvjerenje o identifikaciji katastarske i zemljišnoknjižne čestice (po potrebi)*,
 4. Odgovarajući akt nadležnog tijela kojim se odobrava građenje (pravomoćna građevinska dozvola, pravomoćno rješenje o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, pravomoćno rješenje o izvedenom stanju, uvjerenje ureda za katastar da je objekt izgrađen prije 15.02.1968. godine ili drugi odgovarajući akt) – u preslici,
 5. Ukoliko je podnositelj Zahtjeva:
 • fizička osoba – osobna iskaznica, u preslici
 • pravna osoba – izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra, u preslici.
 1. Izlazak na teren radi skice priključka – je besplatan za podnositelje zahtjeva jer je sastavni dio projekta „Aglomeracija Velika Gorica“ – predstavnici t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. prikupljaju podatke potrebne za sklapanje ugovora i izrađuju skice položaja budućih priključaka sve u dogovoru sa vlasnicima odnosno zakonitim posjednicima.

Ispunjen zahtjev s gore navedenom dokumentacijom potrebno je predati na adresu t.d. VG Vodoopskrba d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, u skladu s uputom naznačenom na porti društva.

 

PRIKLJUČENJE NA SUSTAV JAVNE VODOOPSKRBE


Pozivaju se vlasnici odnosno zakoniti posjednici da iskoristite ovu priliku za priključenje na sustav javne vodoopskrbe, istovremeno uz priključenje na sustav javne odvodnje, a sve sa ciljem kako bi poštivali odredbe propisane Zakonom o vodnim uslugama (NN 66/19). Tim više što je gore spomenutim člankom 30. Odluke zabranjeno prekopavati prometnicu najmanje 3 godine računajući od dana asfaltiranja.

 

8. Kako se prijaviti za pokretanje postupka priključenja na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu u sklopu projekta „Aglomeracije Velika Gorica“?

 Potrebno je podnijeti Zahtjev za priključenje osobno u t.d. VG Vodoopskrba d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, 1.kat, soba br. 101

9. Što je potrebno priložiti za pokretanje postupka priključenja na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu u sklopu projekta „Aglomeracije Velika Gorica“?

 1. Izvadak iz zemljišnih knjiga (ne stariji od 6 mjeseci),
 2. Kopija katastarskog plana (ne starija od 6 mjeseci),
 3. Uvjerenje o identifikaciji katastarske i zemljišnoknjižne čestice (po potrebi)*,
 4. Odgovarajući akt nadležnog tijela kojim se odobrava građenje (pravomoćna građevinska dozvola, pravomoćno rješenje o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, pravomoćno rješenje o izvedenom stanju, uvjerenje ureda za katastar da je objekt izgrađen prije 15.02.1968. godine ili drugi odgovarajući akt) – u preslici,
 5. Ukoliko je podnositelj Zahtjeva:
 • fizička osoba – osobna iskaznica, u preslici
 • pravna osoba  – izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra, u preslici
 1. Izlazak na teren radi izrade troškovnika i skice priključka, plaća se po podnesenom Zahtjevu na našoj blagajni (za obiteljsku kuću do 400 m²-262,95 kn, za objekte veće od 400 m²-396,75 kn)**

*Uvjerenje o identifikaciji katastarske i zemljišnoknjižne čestice je potrebno ukoliko nije usklađeno katastarsko sa zemljišnoknjižnim stanjem (Navedeno uvjerenje izdaje Odjel za katastar nekretnina Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 35, 10410 Velika Gorica)

**Izlazak na teren za potrebe priključenja na javnu vodoopskrbu se naplaćuje posebno iz razloga što javna vodoopskrba nije dio projekta Aglomeracija Velika Gorica

10. Ako vlasnik/zakoniti posjednik istovremeno podnosi zahtjev za javnu odvodnju i javnu vodoopskrbu koliko primjeraka mora priložiti?

Ukoliko vlasnik/zakoniti posjednik istovremeno podnosi zahtjev za priključenje na javnu odvodnju i javnu vodoopskrbu dovoljno je priložiti gore navedenu originalnu dokumentaciju u jednom primjerku.

11. Trebaju li građani osim gore navedenih dokumenata priložiti/dostaviti dodatnu dokumentaciju?

 Osim navedene dokumentacije, podnositelj Zahtjeva – vlasnik/zakoniti posjednik je dužan na zahtjev t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. dostaviti i drugu dokumentaciju koja je nužna za utvrđivanje postojanja uvjeta za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju/javnu vodoopskrbu.

12. Koje troškove uključuju radovi potrebni za izvedbu priključka ?

 U troškovniku su sadržani radovi potrebni za izvedbu priključka – građevinski i montažni radovi uključujući i vodomjer te sanaciju prometnice (odnosno trošak sanacije prometnice djelomično ili u potpunosti, ovisno o lokaciji nekretnine, ide na teret projekta „Aglomeracija Velika Gorica“ ukoliko se vodoopskrbni priključak izvodi u fazi izgradnje sustava javne odvodnje).

Troškove radova na internom dijelu instalacije, uključujući i vodomjerno okno, snosi vlasnik odnosno zakoniti posjednik.

13. Kada će se steći uvjeti za korištenje i obračun vodne usluge javne odvodnje ?

 Po završetku svih radova u sklopu projekta „Aglomeracija Velika Gorica“ i svih ispitivanja te nakon ishođenja Uporabne dozvole steći će se uvjeti za korištenje i obračun vodne usluge javne odvodnje o čemu ćemo Vas pravovremeno obavijestiti temeljem čl. 55. Zakon o vodnim uslugama.

14. Što ako vlasnici/zakoniti posjednici ne priključe svoju građevinu na komunalne vodne građevine?

 Ukoliko vlasnici odnosno zakoniti posjednici ne priključe svoju građevinu na komunalne vodne građevine, u skladu s člankom 55. Zakona o vodnim uslugama, čine prekršaj po članku 83. Zakona o vodnim uslugama, za koji je propisana novčana kazna za fizičke osobe u iznosu od 2.000,00 – 10.0000,00 kn, za pravne osobe u iznosu od 20.000,00 – 100.000,00 kn te za odgovornu osobu u pravnoj osobi u iznosu od 2.000,00 – 10.000,00 kn.

Obveza priključenja unatoč plaćanju novčane kazne i dalje ostaje.